Nabídka podle dodavatele:  ACC 
 

Obchodné podmienky - späť

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len " VOP ") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy / licenčnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť 3D art design sro , IČO 01777777, DIČ CZ01777777, so sídlom Blížejov 133, 345 45 Blížejov, zapísaný v živnostenskom registri u Živnostenského úradu - Mestský úrad Horšovský Týn ako predávajúci (ďalej len " Predávajúci ") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len " Kupujúci ").

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.lacneSilikony.sk V sekcii "Kontakt"..

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ..

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ňou inak koná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. Na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Alzy, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, a i., Ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.  

Ceny

Všetky ceny tovaru aj dopravného v našom internetovom obchode sú uvedené s DPH. Tovar je predávaný za cenu platnú v okamihu objednania.

Objednanie

Zákazník musí počas objednania uviesť úplnú platnú adresu, ďalšie kontaktné údaje (email, telefón) a zvoliť spôsob platby. Potvrdením objednávky sa zákazník zaväzuje k odobratiu zvoleného tovaru a k uhradení príslušnej sumy. Zákazník má právo stornovať nevybavené objednávky telefonicky alebo emailom.

Platba

Nakupujúci má možnosť voliť medzi platbou prevodom (bankový prevod) a platbou dobierkou.
Pri voľbe platby prevodom môže byť tovar expedovaný až po pripísaní požadovanej čiastky na náš účet. V prípade platby vopred prevodom musí byť platba uhradená do 14 dní od vzniku objednávky, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná.

Vybavenie objednávky

Pri štandardnom priebehu vybavenia objednávky prebieha komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom emailov. Predávajúci odosiela tieto emaily: informáciu o zaradení objednávky od systému, v prípade hradenia objednávky prevodom informácie potrebné pre vykonanie platby, prípadne (pri osobnom odbere) informáciu o možnosti vyzdvihnutia. Kupujúci pri štandardnom priebehu vybavenia nie je nútený reagovať na žiadne emaily.

Expedičná lehota

Ak je tovar skladom, je odoslaný behom 1-5 pracovných dní. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je na sklade, je nutné tovar objednať u dodávateľov (väčšina tovaru je objednávané zo zahraničia) dôjde k predĺženiu lehoty a zákazník bude informovaný o predĺženie termínu. Pri objednávke tovaru od dodávateľov môže zákazník objednávku stornovať. V ostatných prípadoch je zákazník kontaktovaný a sú mu ponúknuté ďalšie možnosti postupu (storno a vrátenie peňazí, zmena objednávky, predĺženie expedičnej lehoty).
Pri platbe bankovým prevodom na účet začína plynúť expedičná lehota v okamihu pripísania čiastky na náš účet.
Doručovacia doba je špecifikovaná v dodacích podmienkach.

Vrátenie preplatku

Zaplatená suma u stornované objednávky (prípadne preplatok u nekompletne vybavené objednávky) je vrátená do 30 pracovných dní nasledujúcim spôsobom:
- V prípade platby vopred bankovým prevodom je suma vrátená späť na účet, z ktorého bola platená, pokiaľ sa s zákazníkom nedohodne inak

Forma zásielky

Tovar je odoslaný zákazníkovi v jednom alebo viacerých balíkoch. V zásielke je priložená faktúra plniace funkciu reklamačného a daňového dokladu.

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný skontrolovať neporušenosť obalu. Pokiaľ prevezme zjavne poškodenú zásielku, musí uplatňovať prípadnú reklamáciu na prepravcovi. Na požiadanie poskytneme ďalšie informácie k takejto reklamácii.

Vrátenie tovaru

Na základe zákona č. 367/2000 Zb. má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru s výnimkou audionahrávok a multimediálnych CD-ROM, u ktorých bol porušený obal. Tovar nesmie vykazovať známky použitia, nesmie byť akokoľvek poškodený, musí byť vrátený vrátane faktúry alebo kópie.
Tovar je možné vrátiť osobne alebo poslať riadne zabalený doporučenou zásielkou (neposielať prosím vrátený tovar na dobierku, zásielky, ktoré nám zákazníci pošlú na dobierku nebudú prevzaté). Do doporučenej zásielky vložte tovar, daňový doklad, informáciu či vraciate alebo reklamujete a číslo účtu, na ktorý máme poslať čiastku za vrátený tovar.
Vrátený tovar s dokladmi musí byť odoslaný späť (alebo aspoň odstúpenie od zmluvy musí byť písomne ??nahlásené) najneskôr 14. deň od dňa prevzatia. Tovar odoslaný na adresu predávajúceho v rámci odstúpenia od zmluvy bude prekontrolovaný a následne bude vyplatená fakturovaná suma na číslo bankového účtu uvedené zákazníkom v reklamačný zásielke.
 

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na stiahnutie tu

.

Záruka a reklamácie

Záruka na tovar zakúpený v internetovom obchode www.lacneSilikony.sk Sa riadi platnými zákonmi. Zákazník má právo podľa paragrafu §616 Občianskeho zákonníka na bezplatnú a okamžite dôjde k náprave ak je tovar v rozpore s kúpnou zmluvou (tovar nezodpovedá fakturovaným alebo objednaným položkám) do 6 mesiacov od prevzatia tovaru. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov a záručná lehota začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na všetky vady obmedzujúce možnosť riadneho použitia tovaru. Záruka sa ale nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním.
Reklamácia sa oznamuje niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) e-mailom na adresu info@lacneSilikony.sk - Do predmetu zadajte Reklamácia
b) telefonicky
c) doporučeným listom na adresu uvedenú v kontaktoch

Oznámenie reklamácie musí obsahovať popis závad a číslo objednávky alebo faktúry a emailový alebo telefónny kontakt. Predávajúci do 14 pracovných dní rozhodne o reklamácii a vyrozumie kupujúceho emailom alebo telefonicky. Vybavenie reklamácie prebehne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú inak. V prípade oprávnenej reklamácie nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniknuté zaslaním reklamovaného tovaru späť predajcovi. Náhrada poštovného bude zákazníkovi prevedená na bankový účet spoločne s čiastkou za reklamovaný tovar.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje pokladáme za dôverné a zaväzujeme sa, že nebudú zneužité, zverejnené ani poskytnuté tretej osobe.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho (aj tých vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho) a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania) či špeciálnych marketingových akciách. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na kontaktný email alebo aj prostredníctvom odkazu na odhlásenie v nami odoslanom emailu.

Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod: 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Odosielanie iba v pracovné dni. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci nenesieme zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. Překladač Google pro firmy:Translator ToolkitPřekladač webových stránekNástroj pro hledání nových trhů
 
© www.lacneSilikony.sk 2024, 3D art design s.r.o., info@lacneSilikony.sk