Nabídka podle dodavatele:  ACC 
 

Licenční ujednání

Zmluvné dojednania
upravujúce používanie služieb poskytovaných na www.lacneSilikony.sk .

Nasledujúci text je "zmluvným ujednaním", ktorého odsúhlasením sa užívateľ nižšie uvedených služieb ( "Ďalej len" Používateľ "či" Používatelia ") zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovené (ďalej len Zmluvné podmienky). V prípade porušenia Zmluvných dojednaní ktorýmkoľvek Užívateľom nižšie uvedených služieb môže prevádzkovateľ nižšie uvedených služieb (ďalej len Prevádzkovateľ) uplatniť opatrenia obsiahnutá v týchto Zmluvných dojednaniach.

Tieto Zmluvné podmienky upravujú užívanie nasledujúcich internetových serverov Užívateľovi:

a) www.lacneSilikony.sk Dostupnom na internetovej adrese (URL) http://www.lacneSilikony.sk/

Časť 1.
Pravidlá používania serveru www.lacneSilikony.sk

1)
Server www.lacneSilikony.sk Umožňuje Používateľovi objednávať tovar, ktorý prevádzkovateľ ponúka.

2) Užívateľ má záujem o objednávanie tovaru a získavanie informácií prostredníctvom www.lacneSilikony.sk Je povinný si vytvoriť užívateľský účet. vytvorenie používateľského účtu spočíva v zadaní prihlasovacieho mena, vyplnenie príslušných údajov, kontaktného emailu a hesla, prečítaní tohto Zmluvného dojednania a zaškrtutím voľby Súhlasím s podmienkami použitia služieb www.lacneSilikony.sk, Umiestneného vedľa tohto Zmluvného dojednania.


Zaškrtutím voľby Súhlasím s podmienkami použitia služieb www.lacneSilikony.sk Používateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami použitia Služby:

a) Služba je poskytovaná zdarma,
b) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

- Prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť Služby,
- Prípadný únik informácií o Používateľovi,
- Akýkoľvek iný následok používanie Služby.

c) používaním Služby sa rozumie prihlásenie sa do systému Služby (tj. zadaním prihlasovacieho mena a hesla na internetovej adrese, na ktorej je táto Služba dostupná pozri vyššie) a výberom tovaru a jeho následnom nákupu.

d) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré o sebe Užívateľ pri vytvorení svojho užívateľského konta (Pozri ods. 2. tejto časti vyššie) uviedol, neposkytne tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície ČR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadanie daných informácií podľa zákona.

e) Užívateľ týmto súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ bude oprávnený zasielať Používateľovi Služby akejkoľvek emailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Služba ponúka, o novinkách, ktoré ponúkajú ostatné služby prevádzkované prevádzkovateľom, a o produktoch tretích osôb.
Chceme Vaše údaje použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

f) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému Služby kedykoľvek bez náhrady vymazať akýkoľvek užívateľský účet:
- Ktorý bol vytvorený, ale užívateľ sa do neho neprihlásil dlhšie ako 1/2 roka
- Ktorý bol vytvorený, ale 14 dní po vytvorení nebol ani raz použitý
- Ktorý slúži na protiprávnej činnosti či činnosti, ktorá je v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti,
- Ktorý bol vytvorený tak, aby užívateľský login budil pohoršenie či bol v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami,
- Ktorý bol vytvorený tak, že zvolený užívateľský login, emailová adresa alebo ostatné údaje nemám súvislosť s menom Užívateľa služby a budí dojem, že Užívateľom je iný v rámci celosvetovej počítačovej siete internet obecne známy Užívateľ,
- Ktorý bol vytvorený tak, že zvolený užívateľský login, emailová adresa alebo ostatné údaje nemá súvislosť s menom právnickej či fyzickej osoby, ktorá je Užívateľom, a budí dojem, že užívateľom služby je iná všeobecne známa právnická alebo fyzická osoba,
- Ktorého Užívateľ sa pokúsil prihlásiť ako iný Užívateľ bez vedomia tohto iného Užívateľa či sa svojím jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod Služby.

g) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému zrušiť objednávku tovaru bez udania dôvodu.


Časť 2.
Záverečné ustanovenia
1) Užívateľ berie na vedomie, že zriadením svojho užívateľského účte v rámci serverov www.lacneSilikony.sk Má právo využívať všetky vyššie uvedené služby.

2) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré Užívateľovi vzniknú, pokiaľ Užívateľ nebude včas informovaný o prípadných akýchkoľvek zmenách.

3) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Zmluvnej dohody, zmenu užitia ktorejkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
© www.lacneSilikony.sk 2024, 3D art design s.r.o., info@lacneSilikony.sk